Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. Mała szkoła-Wielcy My-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej
Numer ogłoszenia: 229264 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153300 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej, Petryłów 15, 22-107 Sawin, woj. lubelskie, tel. 82 567 25 08, faks 82 567 30 12.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. Mała szkoła-Wielcy My-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu np. Mała szkoła - Wielcy My- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej. Doposażenie bazy dydaktycznej dotyczyło dostawy materiałów dydaktycznych, pomocy edukacyjnych, sprzętu komputerowego, mebli szkolnych wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancją jakości na dostarczony towar. Każdy z elementów bazy dydaktycznej stanowił oddzielną część zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 48.52.00.00-9, 22.11.40.00-2, 30.19.00.00-7, 37.82.00.00-2, 37.00.00.00-8, 37.44.00.00-4, 30.21.33.00-8, 48.00.00.00-8, 39.16.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Materiały dydaktyczne dla uczestników

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Moje Bambino Sp. Z.o.o S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3902,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3962,40

 • Oferta z najniższą ceną: 2080,18 / Oferta z najwyższą ceną: 4480,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Pomoce edukacyjne na dodatkowe zajęcia z matematyki i zajęcia matematyczno - przyrodnicze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.U.H Meritum, ul. Struga 29, 20-709 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9918,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9077,83

 • Oferta z najniższą ceną: 6902,66 / Oferta z najwyższą ceną: 15707,70

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Pomoce edukacyjne na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KRAKINFORM Sp. Z o.o Biuro handlowe, ul. Wadowicka 14, 30-415 Kraków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3089,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1856,90

 • Oferta z najniższą ceną: 1776,29 / Oferta z najwyższą ceną: 2910,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Pomoce edukacyjne na zajęcia polonistyczno - artystyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Moje Bambino Sp. Z. o.o S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łodź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4088,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4088,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10073,51

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Pomoce edukacyjne na zajęcia specjalistyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nowa Szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łodź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10089,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10744,00

 • Oferta z najniższą ceną: 10744,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12847,97

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Sprzęt komputerowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARKOS Arkadiusz Kosiarski, ul. Stefanii Pawlak 30, 21-010 Łęczna, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2450,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2138,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2138,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Meble szkolne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.Z.Sz.i P. Pegaz K. Lenard, ul. Turystyczna 96A, 20-230 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1756,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1533,50

 • Oferta z najniższą ceną: 1533,50 / Oferta z najwyższą ceną: 3936,00

 • Waluta: PLN.