Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. Mała szkoła-Wielcy My-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

Numer ogłoszenia: 153300 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej , Petryłów 15, 22-107 Sawin, woj. lubelskie, tel. 82 567 25 08, faks 82 567 30 12.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppetrylow.sawin.pl; www.sawin.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. Mała szkoła-Wielcy My-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu np. Mała szkoła - Wielcy My- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej. Doposażenie bazy dydaktycznej dotyczy dostawy materiałów dydaktycznych, pomocy edukacyjnych, sprzętu komputerowego, mebli szkolnych wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancją jakości na dostarczony towar. Każdy z elementów bazy dydaktycznej stanowi oddzielną część zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 7 Ustawy, polegającego na rozszerzeniu dostawy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 48.52.00.00-9, 22.11.40.00-2, 30.19.00.00-7, 37.82.00.00-2, 37.00.00.00-8, 37.44.00.00-4, 30.21.33.00-8, 48.00.00.00-8, 39.16.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby zamówienia nie wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że przed upływem ostatnich 3 lat wykonał 2 dostawy w zakresie objętym ofertą i wartości nie mniejszej niż 5 tys. zł każda, z potwierdzeniem, że dostawy zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje sposobu spełnienia tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje sposobu spełnienia tego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje sposobu spełnienia tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; b) działania siły wyższej; 2) polepszenia parametrów technicznych dostawy sprzętu komputerowego z uwagi na postęp technologiczny; 3) przedłużenia okresu gwarancji lub poprawienia jej warunków; 4) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 5) ze względu na dofinansowane zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sawin.pl; www.sppetrylow.sawin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej Petryłów 15, 22-107 Sawin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2013 godzina 14:00, miejsce: Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej Petryłów 15, 22-107 Sawin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Materiały dydaktyczne dla uczestników.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu - szczegółowy opis w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pomoce edukacyjne na dodatkowe zajęcia z matematyki i zajęcia matematyczno - przyrodnicze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pomocy edukacyjnych na dodatkowe zajęcia z matematyki i zajęcia matematyczno - przyrodnicze dla uczestników projektu - szczegółowy opis w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 48.52.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pomoce edukacyjne na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pomocy edukacyjnych na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczestników projektu - szczegółowy opis w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 48.52.00.00-9, 22.11.40.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pomoce edukacyjne na zajęcia polonistyczno - artystyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pomocy edukacyjnych a zajęcia polonistyczno - artystyczne dla uczestników projekty - szczegółowy opis w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 37.82.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pomoce edukacyjne na zajęcia specjalistyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pomocy edukacyjnych na zajęcia specjalistyczne dla uczestników projektu - szczegółowy opis w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 37.00.00.00-8, 48.52.00.00-9, 37.44.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Sprzęt komputerowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla uczestników projektu - szczegółowy opis w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Meble szkolne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mebli szkolnych - szczegółowy opis w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Do pobrania: